ateliér

 

O ateliéru

Charakteristika

Obhajoby klauzurních prací
Obhajoby klauzurních prací

Těžištěm výuky produktového designu je atelierový program. Zde je rozvíjena schopnost uplatnit výtvarnou kreativitu, jako důležitý inspirativní fenomén integrující spektrum oborů podílejících se na procesu navrhování produktů kusové a hromadné výroby. Jde zejména o produkty vytvářející bezprostřední životní prostředí.

K orientaci v těchto oborech slouží škála odborných předmětů technického a humanitního charakteru: technické kreslení, perspektivní zobrazování, strojírenská technologie, počítačové metody navrhování, nauka o barvě, ergonomie, historie designu, dějiny umění, estetika, psychologie, filosofie, ekologie, sociologie a další předměty jako volitelné. Dalším doplňujícím povinným předmětem je kresba, kde se studenti zdokonalují v základních výtvarných metodách.

Umělecké cíle (tvůrčí-ideová koncepce)

Obhajoby klauzurních prací
Obhajoby klauzurních prací

Cílem je, aby si lidé obdařeni přirozeným výtvarným kreativním talentem osvojili metodičnost při navrhování, pochopili širší kontext navrhovaných objektů jako prostředků v procesu lidských aktivit a ptali se po jejich smyslu. Aby si uvědomovali kontinuitu oboru s kulturní historií, na kterou navazuje a ve filosofické rovině byli schopni postihnout etické aspekty tvorby v designu.

Je třeba maximálně využit intelektuální platformy, kterou skýtá koexistence užitných a volných oborů na naší fakultě. Jejich vzájemné přesahy jsou podporovány jak v oborové výuce, tak možností stáže studenta v jiném oboru. V této mezioborové pluralitě vidíme jeden z významných zdrojů inspirace.© 1994-2018
Ateliér produktového designu, FaVU VUT Brno

Údolní 244 / 53
602 00 Brno


apd@ffa.vutbr.cz

XHTML 1.0 & CSS