studium

 

Informace o studiu

Charakter vzdělání

Ateliérové konzultace
Ateliérové konzultace

Během semestru jsou zadávány 2-3 úkoly, z nichž poslední je pojat jako práce klauzurní, kde se vstupy pedagoga omezí na minimum, aby student prokázal míru samostatnosti a erudice. Přesný počet projektů závisí na jejich náročnosti a individualitě studenta.

Rozvržení témat v atelierové výuce

1-2. semestr

Úkoly jsou zadávány výhradně pedagogem. Jedná se o projekty s jednoduchou funkční strukturou a důrazem na výtvarnou stránku návrhu. Pokud přichází student z prostředí,kde získal výtvarné zkušenosti v omezené míře,je mu zadána úloha volného kompozičního charakteru. 1. ročník se v tomto smyslu stává přípravným (vyrovnávacím).

3-4. semestr

Jsou zadávány řešení spotřebních předmětů, solitery v oblasti bytového mobiliáře,obaly, s důrazem na výrazové prostředky v barvě a struktuře materiálu.

5-6. semestr

Student řeší projekty zahrnující antropometrické, ergonomické aspekty navrhování. Bytový mobiliář nebo komplety předmětů s ohledem na stylovou jednotu, identitu celku.

7. semestr

Zadání projektů by mělo směřovat k rozvíjení schopnosti orientovat se spíše v řešení procesu,pro něž je daný objekt narhován. Student by se měl iniciativně podílet na vymezení zadání. Měl by mít osvojenu metodu práce tak, aby zvládl samostatně v daném časovém limitu složitější projekty. Zadávány jsou řešení systémů zařizovacích předmětů, účelových zařízení, okrajově dopravní prostředky.

8. semestr

Tento semestr je vymezen pro samostatnou závěrečnou bakalářskou práci. Mimo výše zmíněný charakter a rozsah řešení je bakalářská práce příležitostí prokázat studentovu schopnost spolupráce s konkrétní firmou a dovézt projekt do výrobou akceptovatelné propracovanosti, v případě kusové výroby, být schopen realizovat produkt ve skutečné velikosti a funkční kvalitě (materiálu).

9-10. semestr

Student si volí téma a zadání vymezuje sám. Tato fáze je také zahrnuta do hodnocení. Úloha pedagoga se přesouvá do oponentní polohy a ve větší míře je kladen důraz na širší souvislosti tvorby, což je podloženo skladbou kurzů v teoretické výuce. Pátý ročník je poslední příležitostí k ověření způsobilosti k týmové práci na společném projektu.

11-12. semestr

Šestý ročník je vymezen pro ateliérovou diplomní práci. Součástí hodnocení diplomové práce je opět vymezení tématu a jeho formulace. Student prokazuje celým projektem svoji samostatnost. Dokladuje analytickou fázi řešení, od vymezení tématu přes rešeši stávajících řešení,úvodní skici, inspirační prameny,použité faktografické zdroje,konstrukční koncept, až po nástin realizačního postupu (technologie). Formuluje všechny výše zmíněné aspekty řešení v písemné zprávě a předkládá věrohodný prostorový model s doprovodnou dokumentací,jejíž rozsah je specifikován v zadání.© 1994-2018
Ateliér produktového designu, FaVU VUT Brno

Údolní 244 / 53
602 00 Brno


apd@ffa.vutbr.cz

XHTML 1.0 & CSS