studium

 

informace pro uchazeče

Profil zájemce o studium

Základím předpokladem je absolvování střední školy, v optimálním případě v oboru designu. Předložení prokazatelných výsledků ve výtvarné činnosti odkrývající uchazečovu kreativitu. Disponování dobrou prostorovou představivostí. Schopnost akceptovat multidisciplinární charakter designu prokázáním alespoň rámcových technických znalostí. Prokázání zájmu o obor znalostmi významných děl a autorů. Mít tendenci pracovat na vlastním rozvoji a k tomu potřebné osobní ambice.

Bližší informace o studiu

Přijímací řízení pro bakalářské studium

Přijímací řízení pro bakalářské studium na FaVU VUT v Brně je tříkolové. První a druhé kolo hodnotí talent uchazečů, přičemž v prvním kole jsou hodnoceny pouze domácí práce a ve druhém kole praktická talentová zkouška v ateliérech FaVU. Třetí kolo hodnotí úroveň znalostí z dějin umění a orientaci v daném oboru.

V prvním kole dne uchazeč předloží soubor cca 25 prací v originální verzi, nebo jejich náležitou dokumentaci stanovenou Směrnicí děkana. Jen ti uchazeči, kteří v hodnocení domácích prací uspějí, jsou pozváni do druhého kola k talentové zkoušce na FaVU. Zde jim jsou přiděleny čtyři úkoly - první je společný pro celý studijní program, druhý, třetí a čtvrtý úkol, případně jejich specifické části vycházejí z ateliérových specializací. Uchazeči, kteří uspějí ve druhém kole, jsou pozváni k pohovorům. Pohovor má dvě části. První část je společná pro celý studijní program, přičemž prověřuje uchazečovy základní znalosti z historie umění. Druhá část se zaměřuje na všeobecný přehled a orientaci v umění s ohledem na obor a specializaci uchazeče.

Přijímací řízení do magisterského studia

Přijímací řízení do magisterského studia na FaVU VUT v Brně sestává ze zkoušky talentové
a z pohovoru v jednom dni.

  1. Absolventi bakalářského studijního programu FaVU, kteří hodlají bezprostředně pokračovat v navazujícím magisterském studiu, předloží své práce a formulují osobní projekt magisterského studia v rámci obhajoby bakalářské práce.
  2. Ostatní uchazeči, kteří absolvovali jiný studijní program, anebo absolvovali bakalářský program FaVU v dřívějích letech, se dostaví k přijímací zkouce. Talentová zkouška sestává z osobní prezentace domácích prací nebo jejich dokumentací před komisí. Formu předkládaných domácích prací upřesňuje Směrnicí děkana o přijímacím řízení. Komise v uzavřeném jednání rozhodne, kteří z uchazečů budou připuštěni k pohovoru odpoledne tého dne. Při ústní části zkoušky je kladen důraz na teoretické znalosti z oboru, na dosavadní uměleckou praxi a její výsledky i ohlasy (bibliografie) a na schopnost zformulovat osobní projekt magisterského studia.

 

 © 1994-2018
Ateliér produktového designu, FaVU VUT Brno

Údolní 244 / 53
602 00 Brno


apd@ffa.vutbr.cz

XHTML 1.0 & CSS